Malmö ska vara en stad i framkant – ung, global, jämställd och hållbar. En i verklig mening modern stad. Här prövar vi ständigt nytt, vi utmanar fördomar och är öppna för förändring och samarbete. Vi arbetar med social och ekologisk hållbarhet som bas i ett brett utvecklingsarbete.

Stadens viktigaste tillgång är Malmöborna. Alla ska kunna ta del av och bidra till den positiva utvecklingen. Genom att minska ojämlikheten och se till att alla kan ta aktiv del i bygget av Malmö stärker vi både stadens attraktionskraft och tar tillvara på alla individers fulla potential. Vår utgångspunkt är att de skillnader vi ser i hälsa mellan olika grupper ska minskas genom att påverka de bakomliggande orsakerna.

Kommunfullmäktigemål:

Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin unga, globala och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, antidiskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen.

Inriktning 2018:

Malmö ska visa mod och nyfikenhet inför framtiden. Arbetet med att implementera Malmökommissionens övergripande rekommendationer om kunskapsallianser och sociala investeringar ska fortsätta. Stadens hållbarhetsarbete tar under året ytterligare steg framåt genom att kommunstyrelsens hållbarhetskansli förstärks för att samordna hållbarhetsarbetet och tillsammans med stadens övriga nämnder och bolag omvandla de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 till ledstjärnor i det lokala arbetet. Kansliet ska också samordna stadens ansökningar av externa medel i syfte att stärka Malmös hållbarhetsarbete ytterligare.

Arbetet med att digitalisera Malmö stads verksamheter fortsätter under året i syfte att erbjuda Malmöborna bättre och smartare samhällsservice och välfärd. Det är viktigt att kommunen drar nytta av den kompetens som finns bland stadens många teknik- och uppstartsbolag. En digital stödfunktion inrättas som kan stötta stadens digitala utvecklingsarbete. Områdena i staden som omfattas av öppna wi-fi utvidgas, vilket förbättrar servicen.

Malmös roll som en framtida kuststad stärks. Femtio procent av Malmös yta består av vatten. Genom ett nära samarbete med World Maritime University i Malmö finns stora möjligheter att stärka Malmös miljöprofil och generera ny kunskap om hållbara hav till gagn för såväl staden som för övriga världen. Samarbetet stärks med World Maritime Universitys initiativ Ocean Institute.

Att högskolan blir universitet 2018 innebär stora möjligheter att utveckla studentstaden Malmö. Ett viktigt led i arbetet handlar om att etablera en infrastruktur för kontinuerlig dialog mellan staden, studenter och forskarstudenter. Ett forum för dialog och samarbete etableras.

Uppdrag 2018:

 

• Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att exemplifiera hur man arbetar med att integrera de globala målen i samverkan med andra nämnder och externa aktörer.

• Kommunstyrelsens hållbarhetskansli ges i uppdrag att samordna ansökningar av externa medel i syfte att stärka Malmös hållbarhetsarbete.

• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inrätta en digital stödfunktion som kan stödja nämnderna i att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

• Kommunstyrelsen, tillsammans med berörda nämnder, ges i uppdrag att stärka Malmös roll som framtidens kuststad.