NU SATSAR VI PÅ EN VÄRLDSLEDANDE CANCERVÅRD

Kortare väntetider, snabbare diagnosticering och mer personal i sjukvården. Nu föreslår vi en halv miljard per år de kommande fyra åren på en ny och utvecklad cancersatsning. Detta arbete kan inte vänta – ingen som har drabbats av cancer ska behöva räkna veckor i vanmakt. För oss går investeringar i tryggare sjukvård före stora skattesänkningar. Ingen ska behöva vänta en dag för länge på cancervård. Regeringens satsning på cancervård uppgår till totalt 2 miljarder kronor varav 203 miljoner kronor till landstingen för att korta väntetiderna och göra cancervården mer jämlik. 

Sjukvården i Sverige har hög kvalitet och uppvisar resultat som står sig väl även i internationell jämförelse. Medellivslängden ökar och antalet döda i bland annat cancer minskar.  Men hälso- och sjukvård ska också vara jämlik och ges på lika villkor oavsett bland annat kön, socioekonomisk bakgrund eller födelseland. Mätningar och uppföljningar av vårdresultat visar dock att det fortfarande finns obefogade skillnader i både hälsa och vård mellan olika grupper.

Pengarna betalas ut till de landsting och regioner som har infört nya standardiserade vårdförlopp inom cancerområdet och som uppfyllt villkoren i regeringens överenskommelse med SKL. Ett standardiserat vårdförlopp innebär att sätta en tidsgräns för hur lång tid det får ta från misstanke om cancer till början av behandling.

Standardiserade vårdförlopp

Redan under 2015 genomfördes första steget i den fyraåriga satsningen på att korta väntetiderna i cancervården. I första hand är avsikten att korta tiden mellan det att misstanke om cancer föreligger fram till behandlingsstart. För att åstadkomma detta är den viktigaste åtgärden att införa ett nationellt system med standardiserade vårdförlopp. Genom att införa sådana standardiserade vårdförlopp får man en mer sammanhållen vårdprocess kring patienten.  Insatserna förväntas förutom kortare väntetider också innebära bättre information, större delaktighet och sammantaget en mer nöjd patient.

De standardisera vårdförloppen beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos samt vilka tidsgränser som gäller, dels för hela förloppet och dels för de olika utredningsstegen. Tidsgränserna ska enbart omfatta medicinskt motiverad tid och varierar mellan diagnoser och behandlingar.

Socialdemokraterna vill:

 • öka vårdpersonalen med 14.000 personer till år 2022
 • ge fler sjuksköterskor möjlighet att specialistutbilda sig med lön
 • prioritera investeringar i vården över skattesänkningar och privatiseringar
 • införa patientkontrakt för att stärka patientens ställning och korta de samlade väntetiderna för personer med många vårdkontakter
 • vård ska ges efter behov och inte plånbokens storlek – ingen ska kunna köpa sig före i kön
 • minska administrationen i vården så att anställda får mer tid till patienterna.

Det här har vi gjort:

 • sänkt pensionärskatten och höjt barnbidraget
 • gett tio nya välfärdsmiljarder till kommuner och landsting som under 2019 blir 15 och 2020 20 nya välfärdsmiljarder
 • en historiskt stor satsning på hälso- och sjukvården genom 5,5 miljarder kr i öronmärkta satsningar bara 2018 för bland annat fler anställda, kortade vårdköer och en bättre förlossningsvård
 • satsat på fler sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor samt beslutat om att bygga ut läkarutbildningen
 • avgiftsfri cellprovtagning inom ramen för det nationella screeningprogrammet mot livmoderhalscancer
 • satsat på skolan med 20 000 fler anställda och höjt kunskapsresultaten
 • infört kostnadsfria läkemedel för barn
 • satsat på en bättre cancervård i hela landet och korta väntetiderna.