I Malmö ska det vara tryggt och bra att leva, oavsett ålder. Här ska du som avslutat sitt yrkesliv skörda frukterna av sina insatser för samhället genom att kunna leva ett aktivt och socialt liv. Här ska längtan efter tid och utrymme till att leva ut sina planer och drömmar kunna förverkligas.

Du som inte orkar eller kan göra allt själv ska få den hjälp som behövs. Goda villkor ska gälla inom äldreomsorgen. Kontinuitet, bra bemötande och personal som trivs höjer kvalitén och ger den bästa servicen. Investeringar i vår äldreomsorg går före privata företags vinstintressen.

Ensamhet är ett problem som ökar upp i åldern och kan påverka hälsan, både fysiska och psykiska. Genom träffpunkter, mötesplatser och ett rikt föreningsliv ska vi minska risken för isolering.

Investeringar i kollektivtrafik, separata gång- och cykelbanor gör hela staden med dess rika kulturutbud och aktivitetsliv mer tillgänglig. De närmaste åren kommer busstrafiken att moderniseras med nya expresslinjer samt eldrivna bussar för smidig framfart. Stadstrafiken med tåg utökas med den nya Malmöpendeln där sju stationer i olika delar av staden ingår. Som en extra uppskattning erbjuds alla Malmöbor som fyllt 70 år rabatt på sina resor med kollektivtrafiken.

Äldre är en särskilt sårbar grupp vid brottslighet. Alla brott är förkastliga men brott mot äldre är extra fega gärningar. Genom förebyggande information och modern teknik ska kommunen och polisen ha särskilt fokus på äldres trygghet.

Datorer blir allt mer nödvändiga för att kunna utföra även de enklaste, rutinmässiga ärendena. För att se till att även äldre kan dra fördelarna av ny teknik ska kommunen bistå med teknisk support genom en särskild tjänst för kommunens äldre.

Utöver kommunens satsningar kommer regeringens sänkning av pensionärsskatten och det ökade bostadstillägget att göra stor skillnad för många äldre Malmöbor.

Socialdemokraterna i Malmö vill:

  • ta krafttag för att höja kvalitén i hemtjänsten.
  • utöka nuvarande Lekatten och Havsuttern med ytterligare trygghetsboenden.
  • att personalen i äldreomsorgen ska ha heltidstjänster.
  • att mat serveras på mötesplatser för äldre i gemenskap.
  • erbjuda alla Malmöbor som fyllt 75 år fixartjänster och IT-support.
  • introducera digitala hjälpmedel och arbeta med fallprevention för att öka tryggheten bland äldre.
  • säkra att våra gemensamma skattepengar går till det som de är avsedda för – inte till vinstjakt.