Bostadsbristen begränsar möjligheten att skapa ett eget hem, flytta hemifrån, studera på högskola och universitet, ta ett jobb eller bilda familj. Det är vi väl medvetna om. Vid slutet av 2017 väntas befolkningen i Malmö uppgå till ca 334 500 personer och den befolkningsprognos, som gjordes i år, visar att antalet Malmöbor väntas öka med drygt 50 000 nya invånare fram till år 2027.

Det är glädjande att Malmö är en attraktiv stad att flytta till. Själva befolkningsökningen gör att bostadsbehovet kommer att öka och Malmö stad beräknar att minst 21 400 nyproducerade bostäder behövs för att möta efterfrågan i slutet av 2017. Det motsvarar ett genomsnittligt behov av 1 900 nya färdigställda bostäder per år. Vidare vet vi att många Malmöbor redan bor trångt, att de bor i andra hands- alternativ men önskar förstahandskontrakt för egen lägenhet och att vi har många hemlösa som behöver en egen bostad.

Kommunens ansvar är planering av bostadsförsörjningen och planläggning för att bostäder ska kunna byggas. För att öka byggandet till en hög årlig nivån har det behövts något mer. Vår regering har satsat nära sex miljarder kronor årligen för att stimulera byggandet av nya bostäder och upprustning av miljonprogrammets bostäder. Det är den största bostadspolitiska satsningen på 20 år.

Särskilt socialdemokratiskt styrda kommuner tar nu ett tydligt ansvar för bostadsförsörjningen och bygger i hög takt. 199 av landets 290 kommuner får del av regeringens byggbonus på 1,8 miljarder kronor. Malmö ha tilldelats en byggbonus på nästan 100 miljoner kronor.

Vi har haft för lågt bostadsbyggande i landet under decennier. Boverket har uppskattat att det kommer att behövas över 700 000 nya bostäder i hela landet under perioden 2015-2025. År 2014 påbörjades byggandet av ungefär 40 000 nya lägenheter, vilket var det högsta siffran som nåddes under hela den förra regeringens tid vid makten. Detta antal har ökat och för 2017 bedömer Boverket att det har påbörjats, dels nybyggnation dels ombyggnation, 67 000 bostäder år 2017.

Boverket baserar byggbonusen på antalet startbesked. I Malmö beräknas komma byggstart för närmare 4 000 bostäder i år. Det är glädjande att staden har en hög takt. Den expansiva utvecklingen på bostadsmarknaden är, i stor utsträckning, en konsekvens av regeringens reformer för att stimulera byggandet av bostäder, i synnerhet byggandet av hyresrätter med rimliga hyror.

För att planera bostäder enligt befolkningsförändringar kräver en hel del kunskaper och aktivt kommunalt arbete. En gemensam bild av Bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73) som är ett delbetänkande av Utredningen om kommunal planering för bostäder presenterades för regeringen i september i år. Utredningen menar att kommunerna, som har huvudansvaret för bostadsförsörjningen, inte alltid planerar för denna i enlighet med Boverkets prognoser. Det föreslås en förankringsprocess där alla nivåer, nationell, regional och lokal ska ha en gemensam och uppdaterad bild av bostadsbyggnadsbehovet i alla delar av landet. På lite längre sikt kommer det att medföra att det finns mera välgrundade och anpassade bedömningar av behovet av tillskott av bostäder.

Vi är stolta över att så många fler nya bostäder börjat byggas sedan vi tog över regeringsmakten, men vi kan inte slå oss till ro. Den höga byggtakten måste fortsätta och boendekostnaderna måste vara rimliga. Den statliga byggbonusen är ett bidrag som regeringen fattade beslut om i april 2016 och som först betalades ut 2016 då 1,85 miljarder kronor beviljades till 111 kommuner. Det är glädjande att fler kommuner får det i år. Det visar att reformen har varit betydelsefull för att stödja kommunerna med bostadsförsörjningen.

Malmö är en växande stad och vi finns i en växande region. Regeringens bonus är ett välkommet tillskott när staden ska fortsätta växa och ta sin plats i omvärlden.

 

Marie Granlund (S), riksdagsledamot från Malmö

Hillevi Larsson (S), riksdagsledamot från Malmö

Jamal El-Haj (S), riksdagsledamot från Malmö