Malmö ska fortsätta vara en motor i hela regionens näringslivsutveckling. Vi ska därför arbeta aktivt för och värna om både det näringsliv som finns och för att nya företag och branscher etableras i Malmö. Med förbättrad infrastruktur skapas ytterligare möjligheter för att lyfta Skåne och Öresundsregionen som arbetsmarknadsregion. Malmö stad ska, genom samverkan med andra, verka för en fungerande kompetensförsörjning och ge den som står långt från arbetsmarknaden bästa möjliga stöd att bli självförsörjande. Vi ska verka för schysta villkor, tydliga miljökrav och sysselsättning för arbetslösa och då är samarbete med näringslivet och tydliga upphandlingar viktiga verktyg.

Kommunfullmäktigemål:

Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbetsmarknad och ges förutsättningar för självförsörjning.

Inriktning 2018:

Malmö är regionens tillväxtmotor där mer än 170 000 människor jobbar dagligen. Det startas fortfarande åtta nya företag i staden varje dag samtidigt väljer allt fler företag att flytta till Malmö. Alla Malmöbor som kan jobba måste ges möjlighet att jobba i den växande staden. Under 2018 genomförs en kartläggning av kommunens näringslivsfrämjande aktiviteter i syfte att säkerställa att det ligger i linje med stadens Näringslivsprogram. Insatser ska sättas in där de gör mest nytta för fler jobb och ökad tillväxt.

När allt fler företag vill flytta till eller etablera sig i Malmö är det viktigt att Malmö stad kan möta efterfrågan, på ett sätt som gör att fler jobb skapas som Malmöbor kan matchas till. Under året ska tydliga målsättningar och prioriteringar tas fram för planering av verksamhetsområden för yteffektiva och personalintensiva arbetsplatser för såväl hög- och lågkvalificerade jobb i enlighet med utbyggnadstrategin och översiktsplanen.

En ny evenemangsstrategi tas fram och kommer under året att prägla stadens framtida arbete med evenemang och besök.

Om upphandlingar används klokt kan de användas för att lösa flera samhällsutmaningar. Det har såväl stadens som andra organisationers arbete visat. Upphandlingsorganisationen ska bidra till fler och bättre innovationer och vidareutveckla det påbörjade arbetet med att nå sociala och miljömässiga mål vid upphandlingar. Organisationen ska ha en tydlig politisk styrning. Staden ska verka för lagändringar som möjliggör att utesluta företag med säten i skatteparadis vid upphandlingar.

Malmö fortsätter ta en aktiv och ledande roll i omvärldsfrågor och i regionen. Medlemsskapet i STRING-nätverket innebär ett fördjupat samarbete mellan Malmö, Köpenhamn och Hamburg och under året arrangeras Fehmarnbelt Days i Malmö. Samarbetet inom Greater Copenhagen and Skåne Committee och MalmöLund-regionen fortsätter. Arbetet med att förverkliga en större arbetsmarknadsregion över Sundet fördjupas. Det bilaterala samarbetet med Köpenhamn förstärks genom den pågående fjärde fasen i förstudien om en gemensam Öresundsmetro.

Förberedelserna inför den största infrastruktursatsningen i Malmö sedan Citytunneln, Storstadspaketet, går in i en ny fas. En ny tågstation byggs i Rosengård. Samtidigt rustas stationerna på Östervärn och Persborg upp och bildar tillsammans Malmöpendeln, som beräknas tas i bruk för persontrafik i slutet av 2018. Stadens östra delar knyts ihop med de centrala.

Nya riktlinjer kring försörjningsstöd, digitalisering, bättre processer och nya rutiner för kontroll och uppföljning leder till färre felaktiga utbetalningar. Ett tydligt fokus på jobben och fortsatt engagemang i en Jobbpakt med Malmöborna bidrar till att fler Malmöbor långsiktigt kommer i arbete. Samtliga nämnder ska arbeta med att, i samarbete med facken, ta fram extratjänster som kan fungera som dörröppnare in i arbetslivet för Malmöbor som saknar en egen försörjning. Antalet åtgärdsanställningar inom kommunen ska öka jämfört med tidigare år. De framgångsrika talangutbildningarna ska utvecklas och bli fler i samarbete med branscher där det råder bristyrken. Regeringens offensiv på ett kunskapslyft ska mötas av ett kommunalt utvecklingsarbete inom vuxenutbildning och SFI. Tillsammans med näringslivet ska samtliga gymnasieungdomar i Malmö kunna erbjudas sommarjobb eller praktik. Samarbetet med Arbetsförmedlingen intensifieras i syfte att säkerställa att stödet som bägge parter erbjuder kompletterar varandra och matchar Malmöbornas behov för att nå självförsörjning.

Uppdrag 2018:

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda förutsättningar för bättre politisk styrning och främjande av såväl hållbara som innovationsupphandlingar.