Alla Malmös barn har rätt till en bra start i livet som kan skapa framtidstro. Alla kommunens verksamheter som riktar sig till barn har därför ett tydligt kompensatoriskt uppdrag. Barnets bästa ska alltid sättas i första rummet och barn ska ha möjlighet att påverka och vara delaktiga i de beslut som berör dem. Personalen i Malmö stads pedagogiska verksamheter ska ges möjlighet att utveckla bästa möjliga metoder för att se varje enskilt barn. Lärarnas utrymme för undervisning måste öka och eleverna ska mötas och utmanas i sin kunskapstörst. Barns kreativitet ska utvecklas genom god tillgång till kultur, fritid och föreningsliv. Barns möjligheter att röra sig och ta plats i det offentliga rummet ska vara utgångspunkt när staden planeras. Alla föräldrar ska känna sig trygga med att låta sina barn växa upp i Malmö.

Kommunfullmäktigemål:

Malmös barn och unga ska få det stöd och den utbildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential.

Inriktning 2018:

Utvecklingen av förskole- och skolverksamheten har ett fortsatt sikte på ökad likvärdighet mellan stadens elever och förbättrade skolresultat. Under sju år har vi sett ökade kunskapsresultat och en stärkt skola i Malmö, särskilt skolor i de socioekonomiskt utsatta områdena har lyft sig mest. Den utvecklingen ska fortsätta.

De statliga skolsatsningarna på jämlikhet och likvärdighet är välkomna. Investeringarna riktas nu konsekvent till de skolor som behöver det allra mest. Det är viktigt för att vi inte ska slösa bort en enda talang och för att alla elever ska få en ärlig chans.

Utbyggnaden av både förskolor och grundskolor fortsätter. Utbyggnaden bidrar både till att möta behoven av de växande elevgrupperna och skapar också stora kvalitetsförbättringar i våra förskole- och skollokaler. Vi lämnar gamla, dåliga lokaler för nya, som är bättre anpassade för barns behov.

Arbetet med att säkra den framtida lärarförsörjningen fortsätter. Den politiska styrningen av skolverksamheten präglas av tillit till professionen. Arbetet med att följa upp och säkerställa så att förskolan och skolan är avgiftsfri sker löpande inom respektive förvaltning.

Det är angeläget att vi som offentlig aktör går före och ställer om till hållbar matkonsumtion. För att nå målen för Policy för hållbar utveckling och mat fortsätter arbetet med att öka andelen ekologisk och klimatsmart mat i förskolor och skolor.

Att möta och bekämpa den ökande psykiska ohälsan hos unga är en av vår tids största samhällsutmaningar. Det ska göras genom en stärkt elevhälsa i hela staden. Gruppen unga HBTQ-personer drabbas oftare av psykisk ohälsa, så det är viktigt att elevhälsan har särskilda kunskaper om gruppens förutsättningar. Elevhälsoarbetet i Malmö ska också HBTQ-certifieras.

I stadens familjecentraler kan familjer enkelt få kontakt med andra föräldrar och ta del av förebyggande och hälsofrämjande service på en och samma plats. Familjecentralerna bidrar till att fler barn kommer tidigt i kontakt med förskolan. Arbetsmarknads- och socialnämnden tillskjuts extra resurser för att möjliggöra öppnandet av fler familjecentraler.

Regeringen har aviserat att barnkonventionen ska bli svensk lag. Arbetet med att implementera policyn för barnrätt fortsätter och ytterligare medel avsätts för det.

Uppdrag 2018:

          • Förskolenämnden och grundskolenämnden, i samarbete med servicenämnden, ges i uppdrag att höja andelen ekologisk mat som serveras i stadens förskolor och skolor.

 

• Grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att utveckla stadens elevhälsoarbete och i det sammanhanget HBTQ-certifiera densamma.