Upplevd trygghet, utsatthet för brott och faktisk säkerhet i det offentliga rummet handlar ytterst om den enskildes tillit, förtroende, sociala förankring och delaktighet. Vi vill därför samverka brett kring de utmaningar som finns. Ungdomar i riskzon, organiserad brottslighet, kvinnofrid och våld i nära relationer, hatbrott, drogförebyggande insatser och säkerhet i trafiken och i den offentliga miljön är prioriterade områden. Malmö stads verksamheter och metoder ska anpassas så att alla kan använda sig av och delta i samhällets utbud. Malmöbor och de som besöker Malmö ska kunna känna sig trygga i den offentliga miljön.

Kommunfullmäktigemål:

I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra såväl i hemmet som i stadens offentliga rum.

Inriktning 2018:

Malmö ska vara en trygg och säker stad. Under 2018 växlar staden upp satsningarna på trygghet som initierades 2017. Investeringar i den fysiska miljön och stärkt tillsyn i samarbete med andra myndigheter mot verksamheter med kopplingar till kriminalitet kombineras med ökade insatser i det förebyggande arbetet av unga i riskzon.

Andra aktörer i samhället kan också medverka i det brottsförebyggande arbetet. En framgångsrik modell är när fastighetsägare genom Business improvement districts (BID) gått samman för att bidra till ökad trygghet. Denna typ av engagemang uppmuntras och vidareutvecklas.

Under året bistår staden Malmö universitet och Polisen i uppstarten av en ny polisutbildning i Malmö. Stadens välfärdssystem ska skyddas mot välfärdsbrottslighet. Utredningen om välfärdsbrottslighet som beslutades 2017 blir färdig och under året vidtas fler åtgärder för att skydda Malmöbornas välfärd.

Malmö sjösatte under 2017 en ny styrmodell för det förebyggande trygghetsarbetet kallat CTC (Communities That Care). Modellen bygger på ett noggrant analysarbete av områden i staden för att upptäcka faktorer som kan leda till otrygghet, samt vad som ska göras för att så inte ska ske. Arbetet bygger på omfattande insatser på lång sikt. Arbetet med att inrätta ett lokalt kunskapscenter för brottsförebyggande arbete fortskrider och stadens samlade drogförebyggande arbete utreds med syfte att stärka, samordna och samla ansvaret.

Malmö ska vara nationellt ledande i arbetet mot våldsbejakande extremism. Omfattande utbildningsinsatser för kommunanställda som kan komma i kontakt med personer med extremistiska ideal har gjorts. I stadens organisation finns Plattform Malmö som en central enhet för olika förvaltningar att vända sig till samt en särskild kontakttelefon för oroliga Malmöbor att höra av sig till. Malmö stad är också aktiv i europeiska nätverk för att utbyta erfarenheter och hämta in nya kunskaper i ämnet. Samarbete med städer som har liknande profil som Malmös fördjupas.

Trygghet är en känsla som vilar på individens upplevelse av sin egen säkerhet. Information är en nyckelfaktor. Kännedom om vilka insatser som görs av kommunen och andra aktörer förhindrar visserligen inga brott, men den lämnar heller inte den enskilde Malmöbon i tron att ingen agerar. Därför stärks informationen kring stadens trygghetsinsatser.

Uppdrag 2018:

• Kommunstyrelsen, tillsammans med berörda nämnder, ges i uppdrag utreda och föreslå en mer ändamålsenlig organisering av stadens drogförebyggande arbete.

• Arbetsmarknads- och socialnämnden ges i uppdrag att ingå ett handslag med Region Skåne för att säkersälla att personer med missbruks-/beroendeproblematik och psykisk ohälsa inte faller mellan stolarna.