Malmöborna ska kunna känna social och ekonomisk trygghet i vardagen. Socialtjänstens insatser ska bygga på långsiktighet, samverkan och helhetssyn, vara förebyggande och ha barnen i fokus. För den som är hemlös och behöver sociala insatser ska utgångspunkten vara att i första hand lösa den enskildes bostadslöshet. Malmös äldre ska kunna påverka och ha inflytande över sin vardag och i samhället. Mötet med omsorgspersonalen ska präglas av kontinuitet och kvalitet. Personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhällslivet på lika villkor för att främja hälsa och delaktighet.

Kommunfullmäktigemål:

Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemötas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag och i samhället.

Inriktning 2018:

Den nya organisationen ger bättre förutsättningar att erbjuda ändamålsenlig och likvärdig service för Malmöbor som behöver stöd och hjälp, oavsett var en bor i staden. Genom omorganisationen kan resurser som tidigare användes till administration frigöras då sex nämnder blir tre. Utrymmet ska användas för att förstärka de nya nämndernas verksamhet.

Den nya organisationen möjliggör ett fokuserat arbete för att få ner försörjningsstödet. Förutom att öka sysselsättningen handlar det om att se över våra processer för att minska risken för felaktiga utbetalningar och bidragsbrott. Det görs också en översyn av riktlinjerna för handläggning av försörjningsstödet och de nya riktlinjerna implementeras under året.

Modellen Bostad först erbjuder långvarigt hemlösa personer ett individuellt anpassat stöd och möjlighet till ett eget boende. Under 2018 utökas verksamheten från 20 till 60 lägenheter. Vi fortsätter också att bygga upp den bokningscentral och bostadsrådgivningsverksamhet som startade 2017. Arbetet för att minska hemlösheten växlas upp betydligt. Dessa insatser, tillsammans med det intensiva bostadsbyggandet i hela Malmö, kommer på sikt att pressa tillbaka hemlösheten och minska kostnaderna för kommunen och lidandet för den enskilda.

Funktionsstödsnämnden arbetar för att öka brukarnas självständighet och delaktighet. Nämnden tillförs mer resurser för att utöka boendestödet. Det stärker individens möjlighet till självbestämmande och möjliggör att fler brukare att bo i ett eget hem.

Vi tillför resurser till att stärka det förebyggande arbetet för Malmös barn och unga. Under 2017 antogs Handlingsplan för utveckling av socialtjänstens stöd och insatser till barn och unga i Malmö stad 2017-2019 som ska implementeras och följas upp. Stödet till barn och familjer ska erbjudas likvärdigt oberoende av var i Malmö de bor. Fältarbetet för ungdomar behöver samordnas och samarbetet med polisen utvecklas ytterligare. Andra trygghetsåtgärder kan handla om förstärkning av Konsultationsteamet och införandet av preventionsmodeller som Communities That Care (CTC). Det pågår också en utredning tillsammans med polisen om att starta en pilotverksamhet utifrån evidensbaserade metoden Group Violence Intervention (GVI).

Arbetsmarknads- och socialnämnden får genom lagändring ansvar för att förebygga och motverka spelmissbruk. Lagändringen som gäller från januari 2018 innebär även ansvar för att aktivt arbeta för att förebygga och motverka spelmissbruk bland barn och unga. Resurser för detta tillsätts.

Den nya nämnden för hälsa, vård och omsorg har en samlad förmåga att satsa på en likvärdig och högkvalitativ äldreomsorg i hela staden. Det förebyggande arbetet, för att bevara det friska friskt, ska vara prioriterat. Andelen äldre i behov av stöd i Malmö kommer att öka framöver. Staden ska ha bra beredskap för den förändringen. En strategi ska utarbetas för hur de äldres bostadsbehov ska mötas.

Kvaliteten i omsorgen avgörs i mötet mellan brukare och personal. Därför satsar vi på ett kvalitets- och kontinuitetslyft inom äldreomsorgen genom att minska antalet timanställningar.

Mat och måltider är viktiga inslag i en god äldreomsorg. Därför ses kostorganisationen över med ambitionen att höja kvaliteten i enlighet med stadens mål. I utvecklingsarbetet vad gäller ekologisk och klimatsmart mat ges miljöförvaltningen en stödjande roll.

För att bryta ofrivillig ensamhet och isolering hos äldre genomförs en satsning på att äldre ska få åka billigare på bussar i stadstrafik. Tekniska nämnden ges resuser att utreda och förverkliga detta.

Uppdrag 2018:

• Hälsa, vård och omsorgsnämnden ges i uppdrag att utveckla en kostorganisation som kan svara upp mot stadens mål.