Malmö stad ska vara ett föredöme på jämställdhetsområdet och en öppen och välkomnande stad där alla människor kan känna sig trygga oavsett etnicitet, kön, sexuell läggning och könsidentitet, ålder, funktionsnedsättning eller religion. Vi ska vara en bra arbetsgivare och ge god och jämställd service till alla Malmöbor. Vi ska också utveckla vårt strategiska arbete mot rasism, fördomar och diskriminering.

Kommunfullmäktigemål:

Malmö ska vara en öppen, jämställd och inkluderande stad, fri från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och möjligheter och där mångfalden är en tillgång.

Inriktning 2018:

Arbetet med att främja alla människors lika rättigheter och möjlighet till inkludering är ett ständigt pågående arbete. En viktig del är att höja kunskapen om diskrimineringsgrunderna och hur diskriminering kan förebyggas. Under 2017 utvecklades ett förvaltningsgemensamt arbetssätt mot diskriminering med utgångspunkt i den reviderade diskrimineringslagstiftningen. Under 2018 kommer detta att implementeras med syfte att säkerställa att alla stadens chefer får utbildning, kunskap och metodstöd i arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering.

För en stad som Malmö är det särskilt viktig att ha en hög ambition i antidiskrimineringsarbetet. Viktigt värdegrundsarbete sker redan ute på skolorna och i klassrummen. Nu får grundskoleförvaltningen tillskott för att understödja skolornas arbete med att motverka alla former av rasism, sexism och extremism. Samtidigt säkras en god kvalitet i sex- och samlevnadsundervisningen i hela staden.

Våld mot kvinnor är ett hinder för ett jämställt Malmö. Staden arbetar redan brett med att förebygga våld och stödja dem som utsatts för våld i en nära relation. Arbetsmarknads- och socialnämnden tillförs resurser för att fortsätta bedriva ett offensivt arbete på området.

Hedersrelaterat våld och förtryck är en speciell typ av våld som delvis skiljer sig från andra kvinnofridsbrott. Kartläggningen av hedersförtryck som påbörjades 2017 fortgår till sommaren 2018. Resurser avsätts för att permanenta de verksamheter som arbetar med hedersproblematiken och för att möta kartläggningens slutsatser.

Arbetet fortsätter med att tillgängliggöra det offentliga rummet, exempelvis genom omskyltning av toaletter samt tillskapande av könsneutrala/flexibla omklädningsrum för att vara inkluderande mot alla, inte minst personer med könsöverskridande identitet eller uttryck.

Arbetet fortgår med Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2016-2019 med syfte att öka romers delaktighet och inflytande i samhället. Resurser från kommunstyrelsen överförs till arbetsmarknads- och socialnämnden för ett fortsatt arbete med utsatta EU-migranter.

Malmöfestivalen har under flera år arbetat med att ha ett jämställt utbud av artister på de stora scenerna, vilket har resulterat i en jämn fördelning av kvinnliga och manliga akter. Dock är det svårare för de föreningsdrivna scenerna att nå samma resultat, och detta arbete behöver därför utvecklas. Malmö stad behöver vara ett stöd för att även dessa scener ska få ett mer jämställt utbud.

Uppdrag 2018:

 

• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, genom ett kommungemensamt arbetssätt, säkerställa att stadens chefer får utbildning, kunskap och metodstöd i arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering.

•  Grundskolenämnden ges i uppdrag att stödja skolornas arbete med att motverka alla former av rasism, sexism och extremism.

• Arbetsmarknads- och socialnämnden ges i uppdrag att fortsätta utveckla arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck.