Malmö ska vara en attraktiv och framgångsrik fritids- och kulturstad. Ett varierat utbud både i kommunens regi och i föreningslivet ska erbjudas, där Malmöbor med olika bakgrund kan mötas. Med aktiviteter i hela staden ser vi fritiden och kulturen som en viktig hållbarhetsfaktor. Vi vill att barn och unga ska ha rätt att ta del av ett rikt fritids- och kulturliv samt möjlighet att skapa själva. Detta gör Malmö attraktivt för boende, besökare och företag.

Kommunfullmäktigemål:

I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med hjälp av ett meningsfullt fritids- och kulturliv.

Inriktning 2018:

Malmös rika kultur- och fritidsliv ska vara tillgängligt för alla Malmöbor, oavsett socioekonomisk bakgrund, funktionsvariationer, kön eller ålder. Alla ska kunna ha ett aktivt fritidsliv som bidrar till att stärka den självupplevda hälsan, kulturupplevelser och skapande måste bli en del av friskvården.

Malmö är en av de kommuner som ger mest pengar per invånare till föreningslivet för att säkerställa att så många som möjligt har tillgång till en meningsfull fritid. En växande befolkning ökar också kraven på ett större utbud.

Utöver det erbjuds en mängd avgiftsfria kultur- och fritidsupplevelser varje år. Med spontanaktiviteter och nyöppnade Fritidsbanken blir fritidslivet ännu mer tillgängligt. På Fritidsbanken kan alla Malmöbor låna sportutrustning eller lämna in den som blivit för liten, för ekonomins och för miljöns skull. För att göra Malmös kultur- och fritidsliv tillgängligt för ännu fler ska det erbjudas aktiviteter under samtliga skollov.

Föreningslivet ska bli mer jämställt. Forskningsrapporten Ung livsstil visar att mindre än hälften av tjejerna på högstadiet är fysiskt aktiva och allra minst rör sig tjejer med utländsk bakgrund. Arbetet för en jämställd fritid ska intensifieras. Under 2018 kommer ett särskilt fokus vara på att även äldre Malmöbor ska kunna ta del av kulturen och fritidslivet.

Regeringens stöd till en fördjupad förstudie av ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum i Malmö innebär att Stadsarkivet kan inrätta ett arkiv för att bevara vittnesmål och material som berättar om människors flykt från krig, som en del i arbetet med demokrati och yttrandefrihet. Frågan om ett eventuellt museums lokalisering och finansiering utreds vidare.

Teknikens och sjöfartens hus ska bli ett modernt science center och Marinpedagogiskt center vidareutvecklas till naturum. Form/Design Center är en mötesplats för arkitektur, design och form och spelar en viktig roll för de kreativa näringarna i Malmö. Under 2018 förstärks verksamheten som ett led i stadens hållbarhetsarbete.

Möjligheten att etablera en testbädd där det går att pröva, utveckla och genomföra nya lösningar för att anpassa konstgräsplaner och aktivitetsytor till de krav och mål som Malmö stad har vad gäller att minska mikroplaster ska utredas i ett samarbete mellan Fritidsnämnden och miljönämnden.

I likhet med sporthallarna ska det tas fram ett kommungemensamt bokningssystem för att ett antal skollokaler även ska kunna nyttjas av föreningar efter skoltid.

Uppdrag 2018:

Fritidsnämnden, tillsammans med grundskolenämnden, ges i uppdrag att öka andelen skolor där föreningar kan boka lokaler efter skoltid.