Malmö ska präglas av närhet, och vara en tät och grön stad. Vi prioriterar gång-, cykel- och kollektivtrafik och har höga ambitioner för stadens miljöarbete. Den egna organisationen ska vara ett föredöme. Vi ska öka tillgängligheten, med särskilt fokus på barnen. Samordning av stadsplanering med infrastruktursatsningar ska nå ekonomiska, ekologiska och sociala mervärden och genom att bygga i kollektivtrafiknära lägen stärker vi arbetsmarknaden och motverkar segregationen. I samverkan med aktörer i byggbranschen ska vi bygga mer resurs- och kostnadseffektivt samt hitta lösningar för renovering av befintligt bostadsbestånd. MKB har här ett ledaransvar, liksom ett ansvar för att öka tempot i bostadsbyggandet.

Kommunfullmäktigemål:

Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för en växande befolkning och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig stad. Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart stad där det är enkelt att göra hållbara val.

Inriktning 2018:

Malmö stads egen verksamhet ska försörjas till 100 procent av förnybar energi år 2020 och merparten ska vara producerad i staden. Servicenämndens organisation förstärks med syfte att påskynda arbetet med energieffektiviseringar och utbyggnaden av solceller på stadens egna fastigheter. Regeringens satsningar inom Klimatklivet och investeringsstödet för solcellsanläggningar ska sökas med syfte att hålla nere kostnaderna för de åtgärder som är planerade för att uppnå Miljöprogrammets ambitioner. Handlingsplanen för Miljöprogrammet är inne på sitt sista år och under 2018 tas en ny handlingsplan fram för att nå målen.

Bra luft är en förutsättning för en god studiemiljö och på många av stadens skolor genomförs det omfattande förbättringar av ventilationen. Samtidigt vill vi se över om det finns mer kostnadseffektiva metoder för att uppnå en god luftkvalitet och samtidigt uppnå energibesparingar. I arbetet med Kemikalieplan med fokus på barn och unga konkretiseras och påbörjas utfasningen av farliga kemikalier från miljöer där barn och unga vistas.

Arbetet med en hållbar stadsutveckling fortsätter att vara i fokus, där boendemiljö, tillgång till service, rekreation, god kollektivtrafik och arbetsplatser samspelar i den blandade staden. Malmökommissionens rekommendationer om att använda stadsutveckling som ett redskap för att bryta rumslig segregation och riva barriärer ska fortsätta prägla stadens utveckling. En särskild förvaltningsövergripande projektorganisation tillsätts med syfte att leda, prioritera och samordna infrastruktursatsningarna och bostadsbyggandet inom ramen för Sverigeförhandlingens Storstadspaketet. Investeringen ger staden en historisk möjlighet att utifrån ett geografiskt område ta ett helhetsgrepp i byggandet av en socialt och ekologiskt hållbar stad.

Arbetet med genomförandet av Trafik- och mobilitetsplanen konkretiseras under 2018 med åtgärder och åtaganden från berörda nämnder. Andelen gång- och cykeltrafikanter ska fortsätta öka, samtidigt bedrivs ett aktivt arbete för att minska klimatbelastningen från stadens tjänsteresor. Nya åtgärder för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister ska prövas. Erfarenheterna från sommargågatan på Friisgatan ska användas och utvecklas i samverkan med lokala verksamheter på fler platser för att skapa en levande, trygg och attraktiv stad för fotgängare i alla åldrar.

I samband med att gator och torg byggs om ska nya metoder utvecklas och testas i arbetet med att skyfallssäkra staden.

Malmö befinner sig i en historisk byggboom. Det stärker Malmös förmåga att locka kompetens som kan hjälpa näringslivet att utvecklas. Regeringens byggbonuns ger staden möjlighet att hålla en hög nivå i bostadsbyggandet och samtidigt arbeta brett med att förebygga och minska hemlösheten. Bostaden är en förutsättning för såväl självförsörjning som en trygg välfärd. Behovet av fler bostäder till rimliga priser är stort. Under året tillförs extra resurser för att hålla takten i mark- och planeringsarbetet så att fler bostäder med olika upplåtelseformer och prisnivåer ska bli tillgängliga i hela staden. Samtidigt som vi bygger som aldrig förr i hela staden ökar hemlösheten vilket gör att antalet akuta lösningar har ökat. Fler bättre och mer kostnadseffektiva alternativ tas fram.

När staden växer ställs högre krav på dialog med medborgarna bortom den traditionella förvaltningsstrukturen. En modell för samordnad medborgardialog i förvaltningsövergripande frågor tas fram.

Malmös vatten ska bli renare. Utsläppen av föroreningar behöver minska. Med dag- och avloppsvatten följer bland annat läkemedelsrester och mikroplaster. En kartläggning genomförs för att analysera omfattningen av utsläppen samt vad som kan göras för att åtgärda dem. Stadens position som kuststad ger goda möjligheter att skapa rena, attraktiva och tillgängliga vattenmiljöer i staden. Nya grepp kring rekreation i och vid Malmös vatten eftersträvas.

Uppdrag 2018:

 

• Servicenämnden, tillsammans med berörda nämnder, ges i uppdrag att förstärka arbetet med energieffektiviseringar och påskynda utbyggnaden av solceller på stadens egna fastigheter i syfte att uppnå miljömålen.

• Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram bostäder för hemlösa som blir bättre och billigare.

• Miljönämnden och tekniska nämnden ges i uppdrag att kartlägga förekomsten av föroreningar av plast, mikroplast och läkemedelsrester i Malmös vatten och lämna förslag på åtgärder.

• Kommunstyrelsen, i samråd med berörda förvaltningar, ges i uppdrag att ta fram modeller för en samordnad medborgardialog i frågor som berör flera förvaltningar.