Malmö stad ska vara en jämställd och diskrimineringsfri arbetsgivare där tillsvidareanställning och heltid ska vara norm. Med hög kompetens, bra arbetsvillkor för medarbetarna, och ett gott ledarskap som tas tillvara i en lärande organisation, skapar vi kvalitet i Malmö stads verksamheter. Vi ska ha en nära samverkan med de fackliga organisationerna. Det växande Malmö kräver långsiktiga strategier för kompetensförsörjning och arbetsmiljö.

Kommunfullmäktigemål:

Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och ska med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna.

Inriktning 2018:

Varje dygn går drygt 25 000 människor med ett stort engagemang till sitt arbete i Malmö stad. Utan dem skulle staden inte kunna erbjuda så bra välfärdstjänster som den kan göra idag. Arbetsgivarpolitiken är ett av de viktigaste styrinstrumenten för att nå framgång i verksamheterna. Antalet barn och även på sikt äldre ökar i Malmö. Det är grupper som har ett större behov av välfärd. Fler kommer att behöva arbeta i kommunal verksamhet.

Arbetet med att skapa bra och attraktiva verksamheter och arbetsplatser där medarbetarna själva är med och skapar en bra välfärd fortsätter. För att Malmö stad ska ha attraktiva arbetsplatser fortsätter arbetet med kompetensförsörjningsfrågorna, goda anställningsvillkor – fler heltidstjänster och färre timavlönade, för en önskad lönestruktur samt det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetet med att minska personalomsättningen ska noga följas upp. Under 2018 kommer särskilt fokus vara på villkoren inom vård och omsorg och funktionsstöd, inte minst vad gäller målet att minska antalet timanställningar till förmån för tryggare anställningsformer. Arbetet med handlingsplanen som syftar till att öka andelen heltidsanställda medarbetare, antagen 2017, påbörjas också under året.

Rekryteringsbehovet för flera yrkesgrupper inom den pedagogiska verksamheten, vård- och omsorgsverksamheten samt individ- och familjeomsorgsverksamheten är stort, såväl i Malmö som nationellt. Insatser för att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare är avgörande för att säkra en god kommunal service till medborgarna. Under 2017 togs en ny kompetensförsörjningsplan fram som under 2018 ska implementeras. En tydlig lönepolitik ska stödja förmågan att rekrytera och behålla medarbetare med önskvärd kompetens. Det krävs en långsiktig lönestrategi för att uppnå tydlighet och stabilitet i lönebildningen. En sammanhållen lönebildning, tillsammans med regeringens tillskott till lärarlönerna, har bidragit till mer jämställda löner. Sedan 2015 har skillnaden mellan kvinnor och mäns medellön nästan halverats. Jämställda löner är en fortsatt prioriterad fråga 2018.

Framgångsreceptet från Malmös socialtjänst med minskat antal anställda per första linjens chef bör spridas till fler förvaltningar, framför allt inom hälsa, vård och omsorgsnämden.

Chefers villkor och förutsättningar i kvinnodominerade yrken måste förbättras. Under 2018 sker det genom ledarutbildning och fokus på möjligheten att utöva ett närvarande ledarskap. Staden behöver förbättra möjligheterna att snabbt kunna dra nytta av nyanländas kompetenser och erfarenheter. Vi ser stora möjligheter att låta de som har relevant utbildning få den validerad och/eller kompletterad snabbare så att de kan börja arbeta.

En god arbetsmiljö är en förutsättning för att Malmö stad ska kunna rekrytera och behålla personal till stadens verksamheter. Vi ska fortsätta det systematiska arbetsmiljöarbetet genom den gemensamma uppföljningsmodell som infördes 2017. Under året kommer modellen att utvecklas ytterligare med siktet inställt på att kunna erbjuda ett hållbart arbetsliv och minskad sjukfrånvaro. Malmö stad ska fortsätta ta aktiv del av regeringens arbete med tillitsbaserad styrning och successivt tillämpa det i verksamheten.

Staden fortsätter följa, ta del av och ta intryck av arbetet med Tillitsdelegationen.

Uppdrag 2018:

Hälsa, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden ges i uppdrag att arbeta med kontinuiteten gentemot brukarna och minska antalet timvikarier till förmån för tryggare anställningsformer.