I kommunikationsradion meddelar polisen att stället är säkrat. Inspektörerna kliver ur sina bilar och går in genom entrén på Norra Grängesbergsgatan. En trappa upp reser sig en grupp flickor i nedre tonåren så hastigt från soffan bakom ett draperi att en vattenpipa slår i golvet.

En stund tidigare har insatsgruppen på femton personer från polisen, Skatteverket, tullen och kommunens miljöinspektion, livsmedelsinspektion, tillståndsenhet och bygglovsinspektion samlats tillsammans med Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för trygghet och säkerhet.

Bakgrund

Kommunens och andra myndigheters tillsyn kan utgöra ett starkt och tydligt verktyg i brottsförebyggande arbete. Malmö stad har sedan några månader tillbaka intensifierat tillsynen på illegala verksamheter samt verksamheter som verkar i gråzonen. Det görs eftersom dessa verksamheter motverkar stadens sociala, ekologiska och ekonomiska utveckling. I Malmökommissionens rapport beskrivs det dolda Malmö och vikten av att mota bort den typen av verksamheter för att kunna uppnå en hållbar utveckling och en trygg stad. I polisens rapport om organiserad brottslighet 2015 läggs fokus på de nya konstaterade brott som identifierats och många av de brotten finns exempelvis inom fordonsbranschen. Osund konkurrens från företag som inte följer lagstiftningen leder bland annat till stora förlorade skatteintäkter och att seriösa företag konkurreras ut.
Det är en trend som synts i ett flertal branscher i Malmö. Den enskilde medborgaren har ett ansvar att inte köpa svarta tjänster, men om inte ansvariga myndigheter gör sitt för att upprätthålla lagstiftningen blir det mycket svårt för enskilda individer att kontrollera om ett företag är seriöst eller inte.

Genom ett organiserat kunskapsutbyte och samordning mellan olika tillsynsmyndigheter, kommunala och statliga, samt med ett gemensamt fokus på tillsynsverksamhet bland annat riktad mot fordonsbranschen, illegala klubbar, oseriösa fastighetsägare, olovliga boenden, livsmedelsfusk och alkohol- och tobakstillsyn, kan tydliga och samlade insatser genomföras. Miljöförvaltingen har fått ett övergripande samordningsansvar när det gäller tillsyn, med deltagande från stadsbyggnadskontoret, Räddningstjänsten syd, polisområde Malmö samt andra lämpliga myndigheter.

Inspektörernas förutsättningar att arbeta med frågan

Inspektörerna har tillgång till alla ställen där det misstänks pågå miljö- eller hälsofarlig verksamhet. Detta innebär att inspektörerna har tillgång till hela staden. Miljöbalken ger utrymme att begränsa eller förbjuda verksamheter som riskerar att orsaka skada för människors hälsa eller miljön. Det i sig är inte att arbeta mot den illegala sektorn, men verksamheter som inte betalar skatt eller följer andra lagar bryr sig ofta inte om miljön eller hälsan. Detta kan inspektörerna se genom att dessa branscher bland annat bedriver livsmedelsfusk, tillhandahåller brandfarliga och ohälsosamma utrymmen för bostäder, säljer farliga produkter, erbjuder oregistrerade festlokaler med rökning inomhus eller exporterar farligt avfall och släpper ut farliga ämnen i våra hav. Allt detta är frågor som miljöförvaltningen kan påverka om förutsättningar ges.

Finansiering, varför kan vi inte göra detta utan en särskild satsning

Miljöförvaltningens tillsyn är till stor del avgiftsfinansierad. Det betyder att de verksamheter som får tillsyn också ska betala för tillsynen. Den modellen baseras på principen att den som orsakar ett problem också ska betala för det. Det fungerar bra så länge det finns en motpart som aktivt anmäler sin verksamhet till miljöförvaltningen och som i grunden har för avsikt att göra rätt och följa lagstiftningen. Ett problem med den finansieringsmodellen är att det inte finns resurser att aktivt leta upp problemverksamheter som antingen har missat att höra av sig till myndigheterna eller aktivt väljer att hålla sig undan. Det finns inte heller resurser till att driva ärenden mot den typen av verksamheter. Det leder till en mängd problem. Genom att inte kontrollera verksamheter och branscher på grund av allmänna svårigheter och budgettekniska problem möjliggör att ett skuggsamhälle växer fram där utsatta människor i stor omfattning utnyttjas.

Det finns stora vinster med att samordna tillsyn mellan olika myndigheter. Samordning tar tid men ger stora vinster i form av att effekterna av de enskilda myndigheternas tillsyn ökar när krav ställs samordnat. Tyvärr finns det inga resurser till samordning om finansieringen endast baseras på tillsynsavgifter. I dagsläget har miljöförvaltningen finansiering året ut. Att vända en utveckling med en allt större svart och grå sektor som pågått under många år tar längre tid än så. Ytterligare en aspekt gällande finansieringen är att tänka på hela systemet, det vill säga att till exempel när det gäller kommunala verksamheter även ge stadsbyggnadskontoret och räddningstjänsten utökade resurser om mer resurser tillförs miljöförvaltningen. Dessa två organisationer är viktiga samarbetspartners i arbetet mot denna typ av verksamheter.

Vikten av nationell satsning

Rikspolischefen Dan Eliasson har vädjat till andra samhällsaktörer med att få hjälp att hålla ordning i samhället då Polisen ensamt inte sitter med alla nödvändiga verktyg för att klara uppdraget. Det finns en mängd olika myndigheter som har ansvar för att upprätthålla olika lagar, där miljöförvaltningen har det kommunala ansvaret för miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.
När en stor stad som Malmö kraftsamlar och påbörjar ett arbete för att motverka dessa typer av verksamheter finns det en risk att problemen flyttar till kranskommunerna. Små kommuner har ofta endast ett fåtal inspektörer som måste vara generalister och därmed kunna väldigt mycket. Tyvärr saknas ofta resurser att ta tag i specialiserade problem. Det behövs därför, förutom kommunernas egna satsningar, en nationell samordning, satsning på ett flertal myndigheter och stöd till kommunerna om vi på ett effektivt sätt ska kunna möta polisens vädjan.

LÄS MER:

SVD: Polisens pressträff om utsatta områden

SVT: Kontor och industrier är illegala boenden för låglönearbetare 

SVT: Byggbolagen måste ta ansvar för svartarbetet