Malmö är en stad där det bor många äldre, cirka 50 000 är över 65 år.
Carina Nilsson, kommunalråd för äldrefrågor, är fast besluten att Malmö ska bli en ännu bättre stad att åldras i.

– Vi vet att andelen äldre kommer att öka från år 2024 och det är dags att redan nu rusta vår äldreomsorg så att den klarar den ökningen samtidigt som vi tar krafttag för att höja kvaliteten och nöjdheten i den omsorg vi har idag, säger Carina Nilsson.

I Malmö har en omfattande omorganisation genomförts. Stadsområdesnämnderna har avskaffats till förmån för centrala facknämnder. Allt för att skapa en starkare fokus på omsorgsfrågor. Nu finns möjligheten att arbeta för stärkt likvärdighet, ökad kvalitet i hela staden samtidigt som man kan ta tillvara och sprida de goda exemplen som finns.
– I och med förändringen har vi ett bra utgångsläge nu för att vara offensiva i vår politik för Malmös äldre. Det finns både vilja och kapacitet för att framåt prioritera det som tidigare varit alldeles för decentraliserat. Det är ett utgångsläge vi ska ta tillvara, det finns mycket att göra, säger Carina Nilsson.

I den senaste budgeten från kommunledningen finns ett tydligt fokus på att satsa på kontinuiteten i stadens omsorg genom 20 extra miljoner avsedda för att stärka bemanningen genom att skapa fler heltidsanställningar inom omsorgen. Det kommer att behövas mer insatser framöver för att stötta ett offensivt arbete med de här frågorna.
– Vi ska höja kvaliteten genom att skapa kontinuitet i omsorgen. Men för mig och oss i nämnden är det också viktigt att arbeta hårt för att bryta ensamhet och isolering hos Malmös äldre, att satsa på förebyggande insatser genom bland annat att utveckla arbetet inom fallprevention och att aktivt arbeta med kost och måltider. Insatserna för att bevara det friska friskt är bra för både individen och samhället, säger Carina Nilsson.

Den nya nämnden för Hälsa, vård och omsorg är igång sedan förra året och den nya förvaltningen likaså. Med många nya utmaningar är det ändå tydligt för Carina Nilsson vad som är viktigast på ett övergripande plan för att nå framgång.
– Personalen inom omsorgen är definitivt nyckeln till att nå våra högt ställda mål. Därför är det också viktigt att vi kommer igång med olika viktiga personalpolitiska prioriteringar. Heltid ska vara norm, vi vill fasa ut de delade turerna och timanställningarna ska bort till för-mån för heltider och trygga anställningar, säger Carina Nilsson.

___________________________________________________________________6 prioriteringar för äldreomsorgen

1. Höja kvaliteten och kontinuiteten i omsorgen.
2. Bryta ensamhet och isolering hos Malmös äldre.
3. Prioritera maten på både boenden och inom hemtjänsten.
4. Bli bättre på att ta tillvara digitalisering och ny välfärdsteknologi.
5. Utveckla arbetet med förebyggande insatser med bland annat fallprevention.
6. Satsa på omsorgspersonalen genom att göra heltid till norm, fasa ut delade turer och minska andelen timanställda till förmån för heltider.