Malmö stad lägger ett ekonomiskt starkt åt bakom sig, med ett överskott på cirka 1,1 miljarder kronor. Det framgår av årsredovisningen som kommunstyrelsen godkände på onsdagen. Överskottet beror till största del på ökade skatteintäkter och vinster från markförsäljningar samt lägre kostnader för lokaler, pensioner och personalomkostnader.

Under 2017 satsades 50 miljoner extra på tryggheten i Malmö med särskilda satsningar på den offentliga miljön med bland annat städpatruller och förbättrad belysning. Tillsynsarbetet intensifierades, vilket har resulterat i att olovliga boenden och klubbar har stängts ner, och att livsmedelsfusk har upptäckts.

Vi blir hela tiden fler Malmöbor, i dag är vi strax över 334 000 invånare. Framöver är det fortsatt fokus på att bygga förskolor och skolor för att möta efterfrågan och på att skapa en likvärdig skola av hög kvalité. Förra året färdigställdes 1500 förskoleplatser och 2900 grundskoleplatser. Fokus ligger också på verksamhetens innehåll, förra året kunde vi se en positiv skolutveckling för sjunde året i rad. Alla barn och unga i Malmö ska ha möjlighet att nå sina drömmar.

Utbyggnadstakten av bostäder har tagit fart. Förra året påbörjades 4000 bostäder och 3300 arbetsplatser. För första gången på länge förbereds det nu för bostäder i områden som tidigare har varit eftersatta.

Arbetet pågår med att ställa om Malmö till en klimatsmart och miljömässigt hållbar stad, bland annat genom att minska matens klimatpåverkan och öka andelen ekologiska livsmedel i våra verksamheter. Under året slöts ett avtal med EON om fjärrvärmeleveransen som innebär en övergång från fossila till förnybara bränslen. Avtalet garanterar Malmö stad ett nollutsläpp av koldioxid.

Företag fortsätter att växa och etablera sig i Malmö, under 2017 ökade antalet arbetstillfällen med 6000. Samtidigt är arbetslösheten en av de största utmaningarna och arbetet med att få fler Malmöbor självförsörjande trappades upp under året. Antalet hushåll som sökte och beviljades ekonomiskt bistånd fortsatte att minska, men kostnaden är fortsatt hög. Hemlösheten har ökat, och tyvärr har antalet barn i hemlösa hushåll blivit fler än föregående år, trots att flera nya initiativ har tagits.

Förra året sjösattes en ny organisation för att kunna möta Malmös utmaningar. Det har satt sin prägel på kommunens verksamheter och kommer att fortsätta göra det under 2018. Likvärdigheten och omsorgen ska stärkas, samtidigt som befolkningen ökar.

– Vi kan se tillbaka på ett år med fler arbetstillfällen, en positiv skolutveckling med fler högskole- och universitetsbehöriga gymnasieelever och en stark ekonomi. Det lägger en bra grund inför framtiden. Framöver ska vi växla upp arbetet för att fler Malmöbor ska bli självförsörjande och för att minska hemlösheten och kostnaderna för ekonomiskt bistånd, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Det råder inga tvivel om att vi måste ställa om till ett hållbart samhälle, en hållbar värld. I det arbetet måste städerna gå före, och det gör Malmö. Vi prioriterar tåg, superbussar och cyklar för klimatets, framkomlighetens och jämlikhetens skull. Vi satsar på skolor och förskolor, så att alla Malmös barn kan utvecklas och nå sin fulla potential. Och vi kommer att fortsätta investera i ett helt och hållbart Malmö. Stadens starka ekonomi gör oss väl rustade för det, även när konjunkturen vänder, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service.