Bostadsbyggandet har ökat kraftigt i Malmö de senaste åren. Rekord på rekord slås, både för planer, bygglov och byggstartade bostäder. Utmaningen framöver är att hålla uppe den höga byggtakten, och att bredda bostadsutbudet så att det kommer alla Malmöbor till del.

Hur det ska gå till, och hur förutsättningarna ser ut, beskrivs i Handlingsplan för bostadsförsörjning 2018–2022 (bifogas nedan). Förslaget godkändes av stadsbyggnadsnämnden på torsdagen och överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

Malmö stad har under 2000-talet stått för en stadsutveckling med rykte om sig att hålla hög kvalitet och med gröna ambitioner. Idag byggs det över hela Malmö, i alla väderstreck. Tydligast märks det i Hyllie, Limhamn, Västra Hamnen och Sorgenfri. Näst på tur av bland de stora utbyggnadsområdena är Nyhamnen.

Staden investerar årligen närmare tre miljarder kronor med ett särskilt fokus på bostäder, skolor, kollektivtrafik och cykelstråk. Investeringarna skapar förutsättningar för marknaden att bygga. Malmöpendeln med sina nya stationer kommer exempelvis att fungera som en katalysator för bostadsbyggandet i områdena kring Östervärn (Värnhem och Kirseberg) respektive Amiralsstaden (Rosengård, Sofielund, Annelund och Emilstorp).

Men, konstateras i handlingsplanen, det räcker inte bara att bygga nytt även om nybyggen skapar flyttkedjor och minskar trycket överlag på marknaden. Det behövs fler bostäder för unga, för studenter och andra typer av hushåll med låga inkomster. Malmö stad försöker påverka utbudet genom det kommunala bostadsbolaget MKB, aktiv markpolitik och dialog med byggbranschen. Men insatserna kan också handla om att få människor i arbete och därigenom stärka förmågan att efterfråga en bostad – vilket i sin tur skapar en större marknad att bygga bostäder för.

Ambitionsnivån har höjts kraftigt när det gäller att minska hemlösheten och tillgodose behoven för särskilt utsatta grupper. Här behövs delvis andra verktyg. Malmö stad arbetar bland annat för att fler fastighetsägare ska tillåta försörjningsstöd och etableringsersättning som grund för hyreskontrakt.

– Att ha någonstans att bo är helt avgörande för att få resten av livet att fungera – kunna läsa läxor, studera, ta ett jobb, känna trygghet. Nu har vi en bra plan för hur staden ska arbeta, men för att nå hela vägen behövs ett stort mått av samarbete med de andra aktörerna på bostadsmarknaden, inklusive staten, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– För att Malmö ska kunna växa hållbart och långsiktigt krävs nya grepp, samtidigt som det byggs i en takt som tillgodoser behovet av bostäder. Grunden är att alla Malmöbor ska ha ett eget hem och en väg är att fler fastighetsägare accepterar försörjningsstöd eller etableringsersättning som grund för hyreskontrakt. Ingen ska behöva stå utan bostad, säger Sofia Hedén (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.