Katrins inledningsanförande budgetfullmäktige 22 november 2017:

Ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare,

För en tid sedan hamnade jag i ett samtal med en ung kvinna.  Hon var i 25-årsåldern och från en mindre stad en bit norr om Malmö och Skåne. Student, med i princip hela livet framför sig. En på många sätt ganska typisk Malmöbo. Hon berättade att hon nyligen hade flyttat till Malmö. Och på frågan om varför, svarade hon att det är något med Malmö som lockar. Att det är här hon känner att hon kan vara sig själv och här kan förverkliga sina drömmar.

Det är ett svar och en berättelse som gör mig som älskar Malmö, och som ordförande i Kommunstyrelsen snudd på lite lycklig. För det är precis så, som vi är så många som vill och jobbar hårt föra att staden ska vara. En plats att vara sig själv, en plats att förvekliga sina drömmar, en plats att mötas, växa, utvecklas och åldras i. En stad att leva ett händelserikt och bra liv i. En stad i rörelse och en stad där du är med och formar framtiden.

***

Men lika glad som jag blev över hennes beskrivning, lika förtvivlad och fast besluten om förändring blir jag av att höra andra berättelser, om hur Malmöbor fortfarande hålls tillbaka. För att de diskrimineras för vem de är, malmöbor som inte har samma möjligheter och framtidstro på grund av dålig ekonomi, segregation och brist på nätverk. Eller när jag vid en dörrknackningarna i ett av våra miljonprogramsområden för en tid sedan pratade med en flicka som läste sina läxa i trappuppgången,  för att familjen bor trångt och hon vill ha lite lugn.

Jag har flera gånger stått i den här talarstolen och tala med stolthet om att Malmö är en stad där jämställdhet och öppenhet står högt på dagordningen, men jag blir förtvivlad när hör och läser om alla berättelser under hashtaggen #meetoo, om hur kvinna efter kvinna, i bransch efter bransch, över partigränser i politiken och inom kultursektorn, ja i hela samhället, vittnar om fasansfulla övergrepp och trakasserier. De synliggör det som många av oss har kämpat för att belysa – att ojämställdheten är strukturell, att även om vi har kommit en bit på vägen så måste mycket mer göras för att alla ska kunna känna trygghet och respekt och kunna leva både jämlika och jämställda liv.

***

Ordförande, kommunfullmäktige och åhörare!

Vi presenterar idag en rödgrön budget som fokuserar på investeringar för ett helt Malmö. Där ingen hålls tillbaka, där alla ska kunna förverkliga sina drömmar. En budget som sätter Malmöborna i fokus.

Grunden för ett gott liv och makt över sin tillvaro läggs i förskolan och i grundskolan. Vi lägger en budget för att de senaste sju årens positiva resultatutveckling i skolan ska fortsätta och vi lägger varannan ny krona, över 500 miljoner, i budgeten på skol- och utbildningsnämnderna. Vi fortsätter att sätta skolan först.

Vi investerar också kraftigt i skol- och förskoleutbyggnaden, både för att möta en växande befolkning i skolåldern, men också för att höja kvaliteten i barns och ungas lokaler och lärmiljöer. Sammanlagt 1,5 miljarder – ett och ett halvt Malmö Live – läggs på att bygga nya och fräscha lokaler åt Malmös barn nästa år. Det, är vårt riktiga skrytbygge!

I skolan läggs också grunden för framtidens demokratiska medborgare. I en global stad som Malmö, där hela världen finns samlad på en liten yta, är frågor som rör demokrati och öppenhet gentemot medmänniskor extra viktiga. Därför satsar vi också på att motverka alla former av rasism, sexism, extremism och främja likabehandling.

***

En grundförutsättning för ökad välfärd och utveckling är att alla ska kunna känna sig trygga i sin stad. Och även om jag är glad över att den här regeringen äntligen har hörsammat våra krav om skärpt vapenlagstiftning, hört våra krav på en Polishögskola i Malmö och över att brottsligheten generellt minskar, så ser jag att mycket mer måste göras när känslan av otrygghet samtidigt ökar på grund av att skjutningar och kriminella uppgörelser har ökat.

Därför fortsätter och växlar vi upp fjorårets trygghetssatsning. Vi sätter 55 extra miljoner kronor för att samhället ska möta brottsligheten med hela sin samlade kraft.

Vi möjliggör fler gemensamma myndighetstillslag och tillsyn i verksamheter som befinner sig i gråzonen för vad som är legalt, och gör livet svårare för dem som göder den organiserade brottsligheten. Och vi fortsätter med satsningar i den offentliga miljön, som skapar trygghet på gator och torg, och vi fokuserar på att komma åt brottens orsaker, genom kraftsamling kring unga i riskzon, och med ett långsiktigt arbete med till exempel polisen och forskningen. För att säkra att våra gemensamma insatser ger önskade resultat.

***

Att ha ett eget jobb och en inkomst är det enskilt viktigaste för att människor ska kunna nå sina drömmar och för att ingen ska hållas tillbaka. Budgeten för 2018 fokuserar både på utveckling av staden som skapar jobb och för att stötta Malmöbor i att ta de jobben som växer fram.

Vi investerar i Storstadspaketet, den största infrastruktursatsningen sedan Citytunneln i form av utbyggd miljövänlig kollektivtrafik, cykelbanor och nya bostäder. Malmöringen blir äntligen en realitet som kommer att binda samman Malmös östra delar med de centrala.

Vi drar nytta av den kompetens som finns bland Tech-bolagen för att öka takten i stadens digitaliseringsarbete och hitta synergieffekter och vi fördjupar samarbetet med Köpenhamn kring en gemensam Öresundsmetro, för att ytterligare knyta ihop arbetsmarknadsregionen.

Men det räcker inte med att jobb skapas i Malmö. Malmöbor måste också få möjlighet att matchas med de jobben som växer fram. Även om det är glädjande att antalet Malmöbor som är i behov av försörjningsstöd minskar och även om arbetsmarknadsfrågorna främst är ett nationellt uppdrag så måste en stad som Malmö ha ett stenhårt fokus på frågorna, tillsammans med både arbetsförmedlingen, näringslivet och civilsamhället. Därför förstärker vi Jobbpakten med Malmöborna ytterligare. Med extratjänster i vår egen organisation, genom att jobba för att tillsammans med näringslivet kunna erbjuda samtliga gymnasieungdomar i staden ett sommarjobb och genom att starta nya talangutbildningar tillsammans med bristyrkesbranscher. Samarbetet med Arbetsförmedlingen ska fördjupas kopplat till behoven hos de som är långtidsarbetslösa så att behoven, snarare än byråkrati, styr insatserna.

Arbetsmarknad- och socialnämnden tar också nya riktlinjer för försörjningsstöd som stramar upp regelverk och tydliggör att arbetslinjen står i fokus. Vårt tydliga budskap är att Malmö ska fortsätta vara regionens jobbmotor och att alla malmöbor som kan jobba ska jobba.

***

Vi är i alla bemärkelser en ung och global stad. Men vi är framförallt en stad som ska vara trygg och bra att leva i oavsett ålder. Malmöbor som har varit med om att bygga Malmö starkt ska kunna leva ett gott, aktivt och hälsosamt liv i Malmö på äldre dagar.

Därför är jag mycket glad över regeringens sänkning av den orättvisa pensionärsskatten, eftersom jag vet att vi har en stor andel äldre som har det ekonomiskt tufft. För att bryta äldres isolering investerar vi i att subventionera kollektivtrafiken för 70-plussare, som innebär att var tredje resa blir gratis.

Vi satsar på ett kvalitets- och kontinuitetslyft inom äldreomsorgen genom att minska antalet timanställningar, eftersom vi vet att kvaliteten i omsorgen avgörs i mötet mellan brukare och personal. En ny stark organisation möjliggör ett tydligt utvecklingsarbete. Och de effektiviseringar som görs i administrationen ska användas för att stärka och utveckla verksamheterna.

***

Det byggs för högtryck och det byggs över hela staden. I år har över 4000 bostäder påbörjats i Malmö och vi möter denna högkonjunktur genom att satsa offensivt för ett ökat bostadsbyggande.

Sedan 1a maj har vi en tydligare organisation som effektivare kan bekämpa hemlösheten i Malmö och få fram bättre, billigare sociala bostäder.

Bostad först-modellen utökas, en bokningscentral och bostadsrådgivningsverksamhet byggs upp och tillsammans med det höga bostadsbyggandet ska hemlösheten bekämpas. Men det allra viktigaste för att bekämpa hemlösheten handlar om att fler Malmöbor ska ha jobba.

Men det handlar inte bara om att bygga bostäder och samhällsservice. Vi ska också hålla fokus på en hållbar stadsutveckling där boendemiljö, service, kollektivtrafik och arbetsplatser är i fokus i den blandade staden och där vi bryter rumslig segregation och barriärer. Med satsningar på rena hav, solceller och genom att växla upp stadens hållbarhetsarbete förstärker vi Malmö som framtidsstad.

***

Ordförande, kommunfullmäktige och åhörare!

Jag flyttade tillbaka till Malmö 1993. Då var vi nästan 100 000 färre Malmöbor, och man kunde man nästan ta på ångesten; för jobben hade försvunnit, befolkningen hade krympt och staden stod på randen till ekonomisk härdsmälta. Vid det tillfället var det svårt att föreställa sig att vi skulle stå här idag i ett Malmö med mer än 330 000 invånare från hela världen. Där Malmö högskola snart blir universitet. Där magneter som Malmö Live, Swedbank stadion, Malmö Arena nu lockar besökare och företag och gör att 170 000 arbetstillfällen försörjer hela regionen med arbetsplatser och där sundet ter sig något smalare när över 8000 Malmöbor pendlar till jobbet i Danmark dagligen.

Där kapitalförvaltaren Savills investment rankar Malmö som trea, bakom London och Paris i städer som man ska investera i – på grund av vår unga befolkning och vårt hållbarhetsarbete.

Och ännu mer väntar.

En fast förbindelse mellan Danmark och Tyskland kommer ytterligare att förbättra förutsättningarna och förändra geografin för Malmö När man når Hamburg på mindre än tre timmar sätts Malmö i en ny nordeuropeisk storregion, där vi tillsammans med Köpenhamn och Hamburg blir ännu tydligare motorer för ekonomisk tillväxt, jobb, kultur och möten.

Det allra viktigaste arbetet för oss framöver handlar om att bereda vägen för denna utveckling och se till att alla Malmöbor tar del av den. Att ingen hålls tillbaka.

Därför behövs en politik som enar, snarare än splittrar, som satsar på välfärden OCH säkrar ekonomin långsiktigt. En politik för hela Malmö, som gör att Malmö fortsätter att vara en stad där man kan genom hårt jobb och målmedvetenhet kan uppfylla sina drömmar, oavsett vem man är, var man kommer ifrån.

I vårt rödgröna budgetförslag för 2018 prioriterar vi välfärd och investeringar före skattesänkningar.

Jag ser fram emot en intressant och bra debatt och yrkar bifall till ks förslag för budget 2018.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Kommunstyrelsens ordförande