Milan

Ordförande, ledamöter och åhörare

Malmö betraktas i dag som en av Sveriges mest framgångsrika städer när det kommer till miljö- och hållbarhetsarbete och grön omställning. Ett arbete som vi också fått flera utmärkelser för.

I Malmö arbetar vi utifrån mottot att det ska vara lätt att göra rätt. Vardagen är full av val – vad vi ska äta till middag, vilka varor vi ska välja i butiken, transportsätt till jobb och mycket mer. De flesta val gör vi av gammal vana utan att tänka på vad valet har för effekter för hälsan och miljön runtomkring oss. Men vi kan alla göra val i vår vardag som bidrar till att förbättra miljön och som bidrar till att minska exempelvis växthuseffekten.

Vi i den rödgröna majoriteten har höga ambitioner för stadens miljöarbete. Vi väljer därför att omfördela resurser – från gatukontoret till miljöförvaltningen. Pengar som ska kunna växlas upp genom extern finansiering och möjliggöra energieffektiviseringar av förskolor och skolor. Något som också bidrar till en förbättrad arbetsmiljö för såväl lärare som elever.

Genom förebyggande arbete och kontinuerlig uppföljning av verksamheter i staden driver vi på utvecklingen för en hållbar stad – socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Bilar är inte bra för miljön och det finns bra alternativ. Cykel, buss, gång, tåg, skateboard, rollerblades, kickboard, bilpooler, samåkning, EcoDriving eller miljöbil är några av de färdsätt som gör luften friskare. När vi blir fler Malmöbor är det ännu viktigare att staden utvecklar en bra infrastruktur för cykel- gång- och kollektivtrafik. Malmöexpressen är ett exempel på en bra satsning för att effektivisera kollektivtrafiken och som har lett till en ökning av bussåkandet med 30 procent. Att prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafiken i Malmö är därför självklar.

Att försöka ändra människors resvanor för att få till en omställning av behovet av transporter och val av transportsätt mot mer hållbara resor, kallas för mobility management. I detta arbete ingår insatser för att minska skjutsningen av barn till förskola och skola men också samarbete med exempelvis Ikea för att skapa goda hållbara pendlingsförutsättningar för de anställda. Under nästa år växlar vi upp vårt mobility management ytterligare genom fler satsningar på säkra skolvägar, pendlarerbjudanden och samarbeten med handeln för hållbara inköpsresor.

Vi fortsätter också att utveckla Malmö som cykelstad. Ytterligare cykelbanor kommer att byggas, elcykeltest, cykelutbildningar för vuxna, cykelparkeringar, cykelpumpar kommer att byggas ut och åtgärder för att uppmuntra fler att välja cykeln. Det nya hyrcykelsystemet kommer också vara i drift 2016.

Move by Bike är ny hyresgäst i Bike & Ride-anläggningen på Malmö central. Många studiebesök med intresse för Bike & Ride och andra cykelfrågor har tagits emot. Ett nytt initiativ där volontärer hjälper äldre ut på cykeltur har lett till planer på inköp och utlåning av cyklar.

Vi bygger vidare på en stad som är tillgänglig för alla inte minst barnen i Malmö. Utformningen av det offentliga rummet skapar förutsättningar för stadens sociala hållbarhet, eftersom det offentliga rummet ska vara tillgängligt för alla oavsett kön, ålder, utbildning, ekonomisk situation, religion eller härkomst.

Malmös ska växa genom förtätning. Detta ställer höga krav på gestaltning, trafiklösningar och socialt hållbara lösningar både på befintliga och nya ytor. Vi måste ta hänsyn till grönytor, torgytor och miljökvalitetsnormer och bullermiljöer.

Den mark som kommunen äger ska användas klokt så att det finns bra förutsättningar för nyproduktion av bra och billiga bostäder. Målsättningen är att det varje år ska finnas byggklar mark som möjliggör byggstart av minst 1500 nya bostäder på mark som tillhandahålls av Malmö stad. Minst femtio procent av de bostäder som byggs på denna mark ska vara hyreslägenheter. En tiondel av dem ska upplåtas till socialt boende.

Malmö ska ha ett bra företagsklimat och uppfattas som en attraktiv stad att etablera och driva

sin verksamhet i, vilket leder till ekonomiskt hållbar utveckling. Utvecklingen är positiv vilket inte minst märks i Norra hamnen/Malmö Industrial Park där vi driver på utvecklingen för att skapa bra etableringsmöjligheter för hamnrelaterade verksamheter, logistik- och lagerverksamheter, tillverkningsindustri och vindkraft.

Vi har som mål att göra hållbarhet till verklighet för alla Malmöbor. Detta är ett steg på vägen. Jag yrkar därför bifall på kommunstyrelsens förslag till beslut.

OBS: I det fall talet ovan skiljer sig från det som sades i fullmäktige, gäller det som sagts i talarstolen.